جمال پورکریم ، رهبر جنبش استقلال طلبان کوردستان:

از رضا خان و پهلوی تا خمینی و خلخالی و بنی صدرشان،
از هیچ جنایتی علیە ملت کورد دریغ نورزیدەاند و فتوای
جهادشان یک بار تحت عنوان تمامیت ارضی و تمامیت
خواهی ایرانی و یک بار دیگر تحت عنوان جهاد علیە کفار
بە اجرا درآمدە است.

همچنان کە با مرگ خمینی فتوای جهادش علیە ملت
کوردستان پایان نیافت و قتل و عام و ژینوساید ملت
کورد بە همان سیاق ادامە دارد، با مرگ بنی صدر نیز،
پاسدار و ارتشی و سپاهی اشغالگر ایرانی ، اگر چە بە
خیال خامشان غائلە کوردستان پایان یافتە اما همچنان بند
پوتینهایشان را باز نکردەاند و جنایات ایرانیان در
کوردستان ادامە دارد.
اما ما بعنوان ملت کورد ، نە هیچگاه فراموش میکنیم و
نە هیچوقت میبخشیم و تارسیدن بە آزادی و استقلال و
تاسیس کشور کوردستان،همچنان ضد انقلابتان و ایران
جعلی تان خواهیم ایستاد .

روز عزا و مرگتان روز جشن و شادی ماست، اما کاش
بە مرگ طبیعی نمیمردید و همانند صدام،در دادگاه ما
زیر حکم مرگتان را امضا میکردیم.

Comments

comments

Leave a Reply